فرایند پذیرش مقالات

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف دو هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. لذا لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید. شایان ذکر است که این مرحله معمولا سه روز به طول خواهد انجامید.

2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و هیات تحریریه مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید.

3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به حداقل دو داور ارسال خواهد شد. شایان ذکر است که این مرحله معمولا دو هفته به طول خواهد انجامید. همچنین نتایج داوری مقالات بدین شرح است:
الف . اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
ب. اگر نظر یک داور بازنگری و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله برای داوری سوم ارسال خواهد شد و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
4. اگر نظر دو داور بازنگری مقاله باشد، مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد. شایان ذکر است که این مرحله معمولا دو هفته به طول خواهد انجامید.
5. پس از اینکه نویسنده، مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به هر دو داور از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد. شایان ذکر است که این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید.

6. درصورت تایید داوران مقاله متناسب با شرایط موجود، زیر چاپ قرار خواهد گرفت.