اهداف و چشم انداز

مجله پیشرفت های مدیریت راهبردی (JSMA) با هدف انتشار یافته های نوین پژوهشی محققین و اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های علمی مرتبط با عنوان مجله تاسیس گردیده است. مجله پیشرفت های مدیریت راهبردی (JSMA) فرصت تعامل علمی میان صاحبنظران و اندیشه ورزان حوزه های مختلف مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت صنعتی، مدیریت گردشگری، مدیریت کارآفرینی و کسب و کار، مدیریت فناوری اطلاعات و همچنین مطالعات میان رشته ای مرتبط با پیشرفت های مدیریت راهبردی را فراهم می کند. برخی محورهای موضوعی فصلنامه به شرح ذیل می باشد:

 • فلسفه و مبانی مدیریت راهبردی
 • مدیریت راهبردی کسب و کار
 • مطالعات میان رشته ای موثر در پیشرفت های مدیریت راهبردی
 • مدیریت راهبردی بازاریابی
 • مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
 • مدیریت راهبردی منابع انسانی
 • مدیریت راهبردی کارآفرینی
 • مدیریت راهبردی نوآوری
 • مدیریت راهبردی تولید
 • مدیریت راهبردی مالی
 • پیشرفت های فرهنگی، اقتصادی و فناورانه در مدیریت راهبردی