تماس با ما

نشانی :

مشهد – خیابان دانشگاه – خیابان اسرار –  دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام –

دفتر انتشارات کتب و نشریات علمی- صندوق پستی : 553-91735

تلفن : 

- مدیرمسئول: دکتر معصومه عربشاهی 05138041 - داخلی 3119

- سردبیر: دکتر علیرضا مقدسی  05138041 - داخلی 1170

- دبیر اجرایی: مریم ودیعی نوقابی 05138041 - داخلی 1170

- دفتر انتشارات کتب و نشریات علمی: 05138041 - داخلی 1515

نمابر: 05138426038

آدرس اینترنتی: http://sma.imamreza.ac.ir

آدرس ایمیل نشریهsma@imamreza.ac.ir    

آدرس ایمیل سردبیر: alireza.moghadasi@imamrezaac.ir    


CAPTCHA Image