اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر معصومه عربشاهی

مدیریت رفتار سازمانی استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

marabshahiimamreza.ac.ir
05138041-3119
0000-0001-5166-8113

سردبیر

دکتر علیرضا مقدسی

مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم ها استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

alireza.moghadasiimamreza.ac.ir
05138041-1170
0000-0001-5622-532X

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید جعفری تیتکانلو

مدیریت تحقیق در عملیات استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

s_jafari_tyahoo.com
05138041-1423
0000-0002-8708-4440

دکتر مرتضی رجوعی

مدیریت استراتژیک استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

mortezarojuiimamreza.ac.ir
05138041-1462

دکتر حسین رحمان سرشت

مدیریت استراتژیک استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

hrahmanseresht2003yahoo.com
05138041-1461

دکتر معصومه عربشاهی

مدیریت رفتار سازمانی استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

marabshahiimamreza.ac.ir
05138041-3119
0000-0001-5166-8113

دکتر سید مرتضی غیور باغبانی

مدیریت رفتار سازمانی استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

s.ghayouryahoo.com
05138041-1459
0000-0001-5345-1516

دکتر غلامرضا گودرزی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

rgodarziisu.ac.ir

دکتر محسن مرادی

مدیریت رفتارسازمانی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

momoradi2010yahoo.com
05138041-1462

دکتر علیرضا مقدسی

مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم ها استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

alireza.moghadasiimamreza.ac.ir
05138041-1170
0000-0001-5622-532X

دبیر اجرایی

مریم ودیعی نوقابی

دانشگاه فردوسی مشهد

nooghabium.ac.ir

ویراستار

دکتر آیدا فیروزیان پوراصفهانی

زبان شناسی همگانی استادیار، گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

firooziyanimamreza.ac.ir
05138041-3124
0000-0003-4873-4794

ویراستار انگلیسی

دکتر افسانه غنی زاده

دانشیار، گروه زبان انگلیسی. دانشگاه بین المللی امام رضا (ع). مشهد. ایران

a.ghanizadehimamreza.ac.ir
05138041-3205
0000-0003-1649-1556

صفحه آرا

محمد علی برهانی

صفحه آرا

aafie.edcimamreza.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا خندان

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات، دانشکده علوم اداری و انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)، مشهد، ایران

zahra.khandanimamreza.ac.ir
05138041-1515
0000-0003-3619-1470